ihtiyaç duyulan Hibrit Ayçiçeği tohumu alımı Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM)
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü

İKN:2021/31703

İdarenin :

Mercimek Mah.TİGEM Küme evleri No:2 Ceyhan/Adana

Telefon ve faks numarası: 0322  – 6484058-6484217

Elektronik Posta Adresi   : cukurova@tigem.gov.tr – cukurova.tic@tigem.gov.tr

İşletmemizin   ekilişlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Hibrit Ayçiçeği tohumu alımı Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir. 

  1. 2-İhale konusu malın  Adı:  Hibrit Ayçiçeği Tohumu
  2. Ambalaj şekli, teklife esas birimi, çeşidi ve miktarları aşağıda belirtilmiştir

Parti No

Alınacak Tohumluğun

Cinsi

Çeşidi

Miktar

Birimi

Ambalaj içindeki

Miktarı / adedi

1

Ayçiçeği Tohumu

P 64 LL 134

74

Torba

(12-13 Kg Torba ) 150.000 Adetlik

2

Ayçiçeği Tohumu

LG 5485

190

Torba

10 Kg.lık Torba

3

Ayçiçeği Tohumu

P 64LC108

180

Torba

(12-13 Kg Torba ) 150.000 Adetlik

4

Ayçiçeği Tohumu

M 96 CL 02

36

Torba

10 Kg.lık Torba

 

 

 3) İhalenin yapılacağı yer :Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü

 4)İhale Tarihi ve Saati 03.02.2021 günü saat 14:00 yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 10/ 02/2021 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

   5.1. İhale dokümanı, TİGEM WEB sayfasından, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TL (ikiyüzlira) karşılığı ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ CEYHAN/ADANA adresinden satın alınabilir. 

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ CEYHAN/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle l kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilecektir. 

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
  2.  İhaleye ait geçici teminat teklif tutarının % 3’ü nispetinde olacaktır. İhaleye iştirak edecek firmalar geçici teminatlarını ihalenin başlayacağı saate kadar; Teminat mektupları dışındaki teminatların nakit veya Döviz olması halinde İşletme veznesine veya İşletmenin T Vakıflar Bankası Ceyhan şubesi nezdindeki TR 76 0001 5001 5800 7300 8782 71 hesaba yatırılarak alınacak makbuz ihale dosyasına konulacaktır. 
  3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
  4. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İdare kamu yararı ve hizmet gereklerine göre ihaleyi, en ucuz fiyat teklif edene verip vermemekte kısmen veya tamamen vermekte veya dilediğine vermekte serbesttir.
  5. “İhale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciden tahsil edilir.”

 

 

İLAN OLUNUR

reklam

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz