İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 03/11/2020

 

Konu : Dere Mahallesi M28-B-14-D-C ve M28-B-14-D-3-D pafta, 22514, 37386, 40016 ve 40024 no.lu adalarda plan tadilatı yapılması.

 

Dere Mahallesi M28-B-14-D-4-C, M28-B-14-D-3-D paftalar, 22514, 37386, 40016, 40024 adalara isabet eden bölgede, yol ve ada kenarı düzenlenmesi ile ilgili, belediyemiz plan değişikliği teklifinin komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

 

Konu : Dere Mahallesi M28-B-14-D-4-A pafta 39155 no.lu adada plan tadilatı yapılması.

 

Dere Mahallesi, M28-B-14-D-4-A pafta, 39155 ada, Uygulama İmar Planında konut alanına isabet etmektedir. Konut Alanında düzenleme yapılması ve ‘‘Bölgenin arazi şartları nedeniyle 39155 ada içerisinde yapı yaklaşma şartlarının belirlenmesinde Meram İlçe Belediyesi Estetik Komisyonu yetkilidir.’’ plan notunun ilave edilmesi ile ilgili belediyemiz plan değişikliği teklifinin komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Lalebahçe Mahallesi M28-B-19-B-3-C pafta 26461 ada 2 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Lalebahçe Mahallesi M28-B-19-B-3-C pafta, 26461 ada 2 parsel, Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanına isabet etmektedir. Belediye Hizmet Alanında plan notu ilave edilmesi ile ilgili, belediyemiz plan değişikliğinin teklifinin komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu : Hatıp ve Çayırbağı Mahalleleri sınır hattının imar parsellerine göre yeniden düzenlenmesi.

 

Hatıp ve Çayırbağı Mahalleleri sınır hattının İmar Parsellerine göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediyesinin Mahalle sınır değişikliği talebine yönelik belediyemiz mahalle sınır değişikliği ile sınır hattı kuzeyde Y:447343.00 X: 4182870.00 koordinatından başlayarak 41595 ada batı cephesindeki imar yollarından Y:447298.000  X:4182602.00 koordinatına, ardından sırayla Y:447208.00 X:4182578.00, Y:447196.00 X:4182442.00, Y:447175.00 X:4182443.00, Y:447163.00 X:4182405.00, Y:447145.00 X:4182300.00, Y:447172.00 X:4182218.00, Y:447190.00, X:4182075.00 koordinatları takip edecek biçimde Hatıp ve Çayırbağı mahalle sınırının düzenlenmesi ile ilgili belediyemiz sınır değişikliği teklifinin komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu: Hatıp Mahallesi M28-B-24-A-4-C pafta 19611 ada 5 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

Hatıp Mahallesi  M28-B-24-A-4-C pafta, 19611 ada 5 parsel Uygulama İmar Planında Konut Alanına isabet etmektedir. Konut alanında emsal artırımı ile ilgili Sağlamoğlu Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayv. İnş. San. Tic. Ltd. Şirketi’nin plan değişikliği teklifinin, plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle komisyonumuzca uygun olmadığına karar verilmiştir.

 

Konu: Bahçeşehir Mahallesi M28-B-20-C-3-A pafta 20681 ada 4 no.lu parseldeki trafo alanına yapılan itirazların değerlendirilmesi.

 

Bahçeşehir Mahallesi M28-B-20-C-3-A pafta 20681 ada 4 parsel Uygulama İmar Planında Ortaokul Alanına isabet etmektedir. Ortaokul Alanının Kuzeydoğu cephesine planlanan Trafo Alanına, askı süresince yapılan itirazların komisyonumuzca uygun olmadığına karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Konu: Konevi Mahallesi 2543 ada 27 no.lu parselde plan tadilatı yapılmasına dair İmar Komisyonu Raporu.

 

Konevi Mahallesi, M28-B-15-C-1-D pafta, 2543 ada 27 parsel Otel Alanında kalmaktadır. Otel alanında Plan Notunun kaldırılması ile ilgili Tansu Eldem’in plan değişikliği teklifinin komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu: Alpaslan Mahallesi 24025 ada 2, 3, 4, 5 no.lu parsellerde plan tadilatı yapılması.

 

Alpaslan Mahallesi, M29-A-16-A-3-A pafta, 24025 ada 2, 3, 4, 5 parseller Konut Alanında kalmaktadır. Konut Alanında Emsal artırılması ile ilgili Şevket Safa Özdoğan’ın plan değişikliği teklifinin, plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle komisyonumuzca uygun olmadığına karar verilmiştir.

 

Konu: Yenişehir Mahallesi 37522 ada 1 ve 2 no.lu parsellerde plan tadilatı yapılması.

 

Yenişehir Mahallesi, M28-B-20-A-2-B, M28-B-20-A-2-C, pafta, 37522 ada 1 ve 2 parsel Konut Alanında kalmaktadır. Konut Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Eva Enerji Planlama Yapı San. Tic. Ltd. Şti.’nin plan değişikliği teklifi değiştirilerek, konut adasının kuzey cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin 7 metre, doğu ve güney cephesi yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre, Gazze caddesi cephesi yapı yaklaşma mesafesinin ise 10 metre olacak şekilde düzenlenmesinin komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Konu: Alavardı Mahallesi M28-B-15-A-4-D pafta 27497 ada 4 no.lu parselde plan tadilatı yapılması.

 

Meclis’in 05.10.2020 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale edilen, Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi M28-B-15-A-4-D pafta, 27497 ada 4 parsel, Uygulama İmar Planında Sosyal Tesis Alanında kalmaktadır. Sosyal Tesis Alanında Emsal artırımı yapılması ile ilgili Süleyman Şah Mahallesi Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği’nin plan değişikliği teklifinin, Sosyal Tesis Alanında yol genişletilmesine konu Uygulama İmar Planı hükümlerine göre inşaat ruhsat işlemlerine devam edilebileceği için komisyonumuzca uygun olmadığına karar verilmiştir.

 

Konu: Meram Belediyesi sınırları içerisindeki kırsal mahallelerin belirlenmesi.

 

Meclis’in 02.11.2020 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale edilen, 5216 Sayılı Belediye Kanununun Ek Madde 3- (Ek:RG-16/10/2020-7254/10 md.) maddesi gereğince, İlçemiz sınırları içinde  bulunan mahallelerden, kırsal mahalle olarak kabul edilecek mahallelerin belirlenmesi ile ilgili belediyemiz talebinin, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonumuz ile birlikte mütalaa edilmesi düşünülmektedir.

 

Konu: Meram Belediyesi’ne ait Karahüyük Mahallesi’nde bulunan parselin KOSKİ’ye tahsisinin iptal edilerek Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi.

 

Meram Belediye Meclisi’nin 05/06/2015 tarih ve 2015/100 sayılı kararı ile 10 yıllığına Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsisli olan mülkiyeti Belediyemize ait Karahüyük Mahallesi 27684 ada 1 nolu parselin tahsisinin iptaline, iptalinden sonra inşa edilmesi planlanan film çekim platosu olarak kullanılması için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin d bendine istinaden Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne 10 yıllığına tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

 

 

 

 

 

 

Konu: Meram Belediyesi’ne ait Çarıklar ve Dereaşıklar Mahallelerinde bulunan parsellerin doğrudan satılması.

 

Mülkiyeti belediyemize ait Dereaşıklar Mahallesi 4348 ada 368,67 m² yüzölçümlü 1 nolu parselde Halit ATASEVEN’e (T.C. 41251712496) ait yapı için yapı kayıt belgesi alınmış, Çarıklar Mahallesi 151 ada 1.252,91 m² yüzölçümlü 10 nolu parselde Mehmet TOLAYCANLI’ya (T.C. 33526964884) ait yapı için yapı kayıt belgesi alınmış ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesine istinaden yapı kayıt belgesi alınan yapıların sahiplerine doğrudan satışı hususunu incelemek üzere süre istenmesine komisyonumuzca karar verilmiştir.

 

Konu: Yenişehir Mahallesi ve Alavardı Mahallesi’nde bulunan alanlarda Kargomat cihazı kurulması için Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve Konya PTT Başmüdürlüğü’ne tahsis edilmesi.

 

İlçemiz Yenişehir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın yan tarafında ekli haritada işaretli alan ile Alavardı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ekli haritada işaretli alana Kargomat cihazı kurulması amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin d bendine istinaden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Konya PTT Başmüdürlüğüne 5 yıllığına tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

 

PLAN VE BÜTÇE  KOMİSYONU RAPORLARI

 

Tarih : 05/11/2020

 

Konu: Meram Belediyesi’nin hissedarı olduğu parsellerdeki hisselerin satışında uygulanacak iskonto miktarının yeniden belirlenmesi.

 

Belediyemizin hissedarı olduğu parsellerin peşin veya vadeli satışlarda ödeme planının yapılması ve değişik durumlar göz önünde bulundurularak, Kıymet Takdir Komisyonunca 24 ay taksitli olarak belirlenen bedel üzerinden; Peşin ödemeye %20, altı ay taksitli ödemeye %15, on iki ay taksitli ödemeye %10, on sekiz ay taksitli ödemeye %5 iskonto yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

 

Konu: Meram Belediyesi 2021 Yılı Ücret Tarifesi.

 

Belediye Meclisi’nin 02/11/2020 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen rapor ekinde yer alan 2021 Yılı Ücret Tarifesinin komisyonumuzca uygun görülmüş olup, hazırlanan bu rapor Meclisimizce tasdik ve kabulü için Meclis Başkanlık Makamına arz olunur.

 

           

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU RAPORU

 

Tarih :05/11/2020

 

Konu: Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi.

 

İlçemiz sınırları içerisinde halkın spor faaliyetlerine katılımını desteklemek, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek, spor okulları açmak, yeni spor tesisleri açılmasını sağlamak ve spor tesislerini yönetmek, mevcut halı saha, spor salonu, spor tesisi gibi Belediyenin spora yönelik merkezlerini işletmek, çeşitli alanlarda profesyonel Spor Kulübü oluşturmak, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılmak, okul çağındaki çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını yaygınlaştırmak, yaz döneminde öğrencilere yönelik “Yaz Spor Okulları” organize etmek gibi bir çok iş ve işlemlerin daha etkin ve koordineli yürütülebilmesi           için 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesinin 2. fıkrası ve Norm Kadro Esaslarına göre G.İ.H. sınıfı 1. derecelik Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ihdas edilmesine ve ihtiyaç duyulan bütçenin ise Belediye Encümenince belirlenmesine karar verilmiştir.

 

İMAR KOMİSYONU İLE PLAN VE BÜTÇE  KOMİSYONU RAPORU

 

Tarih :05/11/2020

 

Konu: Meram Belediye Spor Kulübü’ne ayni yardım (Yaylapınar, Dere ve Osmangazi Spor Tesisleri)  yapılması.

 

Söz konusu Bahçeşehir Mahallesi 40821 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan kapalı spor tesis alanı (semt spor tesisi) olarak geçen Yaylapınar Spor Tesis Alanının, Osmangazi Mahallesi 26599 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan Park Ve Spor Alanı olarak geçen Osmangazi Spor Tesisinin ve Dere Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde bulunan Dere Spor Tesisleri ve Halı Saha ve Sosyal Tesislerinin spor aktivitelerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesinin b bendine (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17md.) ‘‘Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar…’’ hükmüne istinaden Meram Belediye Spor Kulübüne Meclis Kararı alınmasına müteakip 5 yıllığına ayni yardım yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

 Source link

reklam

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz